نام شهر جدید: شهر جدید پردیس

نام شهر مادر: تهران  

کیلومتر71 : فاصله از شهر مادر

7231/73/32 :تاریخ تصویب طرح مکانیابی

7211/5/71 :تاریخ تصویب طرح جامع  

نفر313111 :جمعیت مصوب طرح جامع

دریافت
حجم: 440 کیلوبایت