قانون چگونگی تأمین عوارض شهرداری و هزینه انشعاب های مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی احداث شده توسط خیّران

ماده واحده ـ دولت می تواند از ابتدای سال 1392 عوارض شهرداری ها و تمام هزینه های مربوط به حق انشعاب آب، برق، گاز و فاضلاب کلیه مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی وزارت آموزش و پرورش که حداقل سی درصد (30%) هزینه ساخت آن با تأیید سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور یا ادارات کل نوسازی مدارس استان ها و مجامع خیّران مدرسه ساز توسط خیّران مدرسه ساز تأمین می شود را در ردیف خاصی که به همین منظور در لوایح بودجه سالانه به ردیفهای هزینه ای وزارت آموزش و پرورش اضافه می شود پیش بینی نماید.

تبصره ـ وزارتخانه های «نیرو» و «نفت» موظفند انشعاب های مربوط را متناسب با شرایط اقلیمی هر منطقه در مدارس مناطق مذکور برقرار نمایند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و نهم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 12 /10 /1391 به تأیید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی