مجله علوم اجتماعی وانسانی دانشگاه شیراز 

دوره هفدهم،شماره اول،پاییز1380(ویژه نامه حقوق)

برسی موضوعی روند تحولات قانون گذاری موثر در شهرسازی

دکتر محمد امامی 

دانشگاه شیراز