ﭘﻴﺎده روﻫﺎی ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در اﻳﺠﺎد ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻ ﺑـﺎزی  ﻣﻲ ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻛﻨﻨﺪ و از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ آن دﺳﺘﻪ از خیابانﻫـﺎی ﺗﺠـﺎری ﺑـﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ روﺑﺮو ﺧﻮاﻫﻨد شد که...

ادامشو بیا اینجا بخون

دریافت