تاریخ شروع: جمعه 10 مهر 1394
تاریخ پایان: شنبه 11 مهر 1394 

مکان: تهران - دانشگاه علم و صنعت ایران 
گروه بندی: معماری 
[کنفرانس،همایش، سمینار ] 

برگزار کننده: دانشگاه علم و صنعت ایران ، دانشگاه بوعلی سینا ، موسسه معماری ژاپن ، دانشگاه فوجی ژاپن 
تلفن تماس با دبیرخانه: 77240151 
نمابر: 77240468 
آدرس سایت: www.icth2015.ir 
آدرس ایمیل: info@icth2015.ir 
موضوعات: 
1. فهم و شناخت شهرهای تاریخی 
i. منشور حفاظت، مرمت و احیاء بافتهای تاریخی در ایران و چالشهای پیش رو 
ii. ارزش شهرها و بافتهای تاریخی 
iii. شناخت و معرفی بناها و بافت های تاریخی با استفاده از فنون نوین 
iv. مستند سازی در بافتهای تاریخی 
v. مبانی مداخله در بافتهای سنتی 
vi. آموزش و حفاظت 


2. حفاظت، مرمت و احیاء بناها و بافتهای تاریخی 
i. شناخت ابزارهای کنترل و حفاظت شهرهای تاریخی 
ii. زیرساختهای شهرهای تاریخی ایران 


3. حفاظت از طریق ابزارهای سیاسی و قانونی 
i. ظوابط مقررات و آئین نامههای اجرایی مترصد بر مقوله حفاظت در بافتهای تاریخی شهرهای ایران 
ii. نقش مشارکت نهادها و سازمانهای کشور در مقوله حفاظت 
iii. ابزارهای قانونی و مقوله حفاظت 


4. حفاظت از طریق ابزارهای اجتماعی 
i. مشارکت جویی مردمی به منظور حفاظت 
ii. اقتصاد، معیشت و بافتهای تاریخی 
iii. ساختار اجتماعی شهرهای تاریخی ایران 
iv. توانمندسازی و ایمن سازی اجتماعی شهرهای تاریخی ایران 


5. پدیده مهاجرت و حفاظت از شهرهای تاریخی 
i. پدیده مهاجرت و علل آن در بافتهای تاریخی کشور 
ii. تاثیرات مهاجرت به بافتهای تاریخی در حفاظت 
iii. تاثیرات مهاجرت از بافتهای تاریخی در حفاظت 


6. توسعه و حفاظت در بافتهای تاریخی 
i. توسعه میان افزا و حفاظت 
ii. توسعه پایدار و حفاظت 
iii. تجارب جهانی در باب توسعه و حفاظت در بافتهای تاریخی 


7. توریسم و حفاظت 
i. ساختار اجتماعی شهرهای تاریخی در ایران و نقش آنها در توریسم 
ii. توریسم و مقوله آثار، شواهد معماری شهرسازی در ایران 


8. همجواری و اتحاد شهر جدید و قدیم 
i. شهر پایدار امروزین در آشتی و همجواری شهر تاریخی 
ii. هویت در شهرهای جدید 
iii. هویت و جهانگردی و مزمون آن در یک کشور اسلامی 
iv. ساختارهای مترصد بر شهرهای تاریخی ایران و شواهد آن در دوران اسلامی