مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص بررسی طرحهای جامع شهرها با جمعیت کمتر از دویست‌ هزار نفر

قائم مقام محترم وزیر و مدیر کل راه و شهرسازی استان …..شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در نهمین جلسه سال جاری در تاریخ 31/4/1392 موضوع بررسی طرحهای جامع شهرها با جمعیت کمتر از دویست هزار نفر را مورد بررسی قرار داد. مطابق تبصره ذیل بند 3 ماده 3 آئین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب مورخ 12/10/1378 هیأت محترم وزیران (در صورت نیاز و بنا به تشخیص دبیر شورای عالی و با توجه به حجم کار کمیته فنی، کمیته فنی دیگری به ترتیب مذکور در این بند تشکیل خواهد شد) لذا شورای عالی شهرسازی و معماری مقرر نمود که منبعد بررسی کلیه طرحهای جامع شهرها با جمعیت کمتر از دویست هزار نفر و ناحیه با جمعیت کمتر از چهارصدهزار نفر که فاقد شهر مرکز استان باشند به کمیته فنی دیگر محول گردیده و سپس جهت تصویب نهائی به شورای عالی شهرسازی و معماری ارائه گردد.


معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی