مدیریت زیست محیطی طراحی شهری با استفاده از روش SWOT (مطالعه موردی پارک لاله تهران)

مقدمه

این پژوهش معیار های زیست محیطی در طراحی شهری و تأثیر مدیریت صحیح زیست محیطی را  در پارک لاله، واقع در منطقه 6 شهر تهران، مورد بررسی قرار داده است .

هدف اصلی این تحقیق بررسی روشهای مدیریتی با رویکرد زیست محیطی در طراحی فضاهای شهری با توجه به شناخت معضلات آن و ارایه راهکارهای عملی مناسب در این زمینه می باشد از دیگر اهداف آن شناسایی عناصر مثبت موجود در کالبد شهر، توجه به هماهنگی در کاربرد بصری آن در استقرار کاربری های شهری، ایجاد همسویی بین طراحی شهری و راهکارهای صرفه جویی در انرژی و استفاده از انرژی های نو، ضرورت توجه به شرایط آب و هوایی در تعیین ضوابط مربوط به مصالح ساختمانی و نما، و بررسی شبکه های دسترسی  با توجه به الگوی توسعه شهر و توجه به نقش پیاده رو و دوچرخه در طرح شبکه راهها و ...می باشد .در پژوهش دو فرضیه در نظر گرفته شده است:

1- " اعمال معیارهای زیست محیطی در طراحی محیط های شهری می تواند تحولات عمده ای را در ساختار، بافت، سیما و کیفیت محیط شهری در پی داشته باشد" که با محاسبه فراوانی در صدی ،محاسبه آزمون پیرسون وجود تفاوت معنی دار بین سوالات تأیید شد.

2- "نحوه مدیریت میتواند منجر به کاهش پیامدهای زیست محیطی ناشی از استقرار نوع کاربری ها شود" که با محاسبه فراوانی در صدی ،محاسبه آزمون پیرسون و وجود تفاوت معنی دار بین سوالات تایید شد.

جامعه آماری عبارتند از کل جمعیت منطقه شش  به میزان230140 نفر، که پس از محاسبه، حجم نمونه 400 نفر در نظر گرفته شده است.

اطلاعات مورد نظر از دو طریق جمع آوری شد:

ابتدا  نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدهای پارک شناسایی و وضع موجود پارک با  استفاده از روشSWOT در خصوص عناصر طبیعی و مصنوع پارک لاله بدست آمد.سپس  نیازهای فزاینده طراحی شهری با نظر سنجی از کاربران از طریق پرسشنامه تنظیم شده بدست آمد.

 با استفاده از نتایج حاصل از پرسشنامه ها و همچنین از تحلیل  SWOT پیشنهاد های لازم حاصل شد.

دانلود متن کامل