هزینه واقعی ترافیک در ایالات متحده

ما همواره به نحوه کاهش ترافیک با ارتقای فن آوری راه ها واستفاده از دوچرخه نگاهی انداخته ایم و پنچ شهری را که بهترین شیوه های کنترل ترافیک را دارا هستند ( و چهار شهری که شدیدا به چنین سیاستی احتیاج دارند) را معرفی نموده ایم.