این وبلاگ با هدف اشتراک گذاری دانش و تجربه در میان دست اندرکاران عرصه مدیریت و برنامه ریزی شهری و شهرسازی ایجاد شده است.
هدف ما بهبود کیفیت زندگی با استفاده از ابزار دانش و ایده است.
ما تلاش می کنیم تجربیات شهرهای مختلف، ایده های نو و تازه های علم را در زمینه مباحث شهری انتشار دهیم.
زیرا بر این باوریم که اشتراک دانش و تجربه باعث افزایش خِرد جمعی در جهت بهبود کیفیت زندگی ، استفاده بهینه از منابع طبیعی، انرژی ها و حفظ محیط زیست می گردد.
شما نیز با ما همراه شوید.